fbpx

Kasutustingimused

Antud Tingimused käsitlevad KP Factory OÜ (edaspidi Teenusepakkuja) prinditeenuste veebilahenduse kalendrid.prindi.me (edaspidi kalendrid.prindi.me) kasutamise tingimusi.

Teenusepakkuja aadress on KP Factory OÜ, Helgi tee 1, Peetri, 75312, telefoni +372 555 200 31, e-posti aadress info@prindi.me

Teenuste loetelu ning nende kirjeldused ja hinnad on kättesaadavad veebileheküljel kalendrid.prindi.me

Mõisted

  • Kasutaja – kalendrid.prindi.me kasutaja, kes on ennast kalendrid.prindi.me veebikeskkonnas registreerinud või kes kalendrid.prindi.me veebiteenust kasutab
  • Tellija – registreeritud kasutaja, kes esitab kalendrid.prindi.me kaudu tellimuse
  • Tellimus – Tellija poolt kalendrid.prindi.me kaudu Teenusepakkujale esitatud sooviavaldus teenuste ostmiseks, mis on aluseks Tellijaga arveldamisel ja Saajale toodete kättetoimetamisel
  • Tellimuse aadress – Tellimuses näidatud toodete kättetoimetamise sihtkoht
  • Tellimussumma – Tellimuse hind, mis koosneb ostetavate teenuste hinnast, muudest lisateenuste hindadest ning Tellimuse täitmisega seotud kohaletoimetamise tasudest

Kasutades kalendrid.prindi.me internetilehekülge, nõustub Kasutaja käesolevate tingimustega, mis puudutavad ka kõiki tellimusi, mis on teostatud käesoleva internetilehe ja e-posti kaudu.

Vastutus

  • Teenusepakkujavastutus Tellija ees seoses Tellija tellimusega s.h. seoses hilinenud ja ebakorrektsete  tellimustega, piirdub konkreetse tellimuse maksumusega.
  • Teenusepakkuja ei vastuta saadetud failide säilitamise eest.
  • Teenusepakkuja ei vastuta Teie poolt saadetud failide trükiteenuse tellimisega toime pandud autoriõiguste või muude sarnaste õiguste rikkumise eest ega sellega seoses tekkinud kahju eest.

Tarnetingimused

Tellitud trükised saadetakse tellimuses märgitud Tellija aadressile või antakse üle Teenusepakkuja kontorist.

Tellimuse valmimisest teavitab Teenusepakkuja Tellijat e-posti, sms või telefoni teel. Tellimuse tarneaeg on orienteeruv ning sõltub tellimuste mahust, Teenusepakkujal on õigus keelduda tellimuse täitmisest Tellija soovitud ajaks või täielikult keelduda Tellija tellimuse täitmisest.

Teenusepakkuja  ei ole kohustatud kontrollima Tellija poolt esitatud lähteandmeid ja –materjale (sh paberi valik, digitaalsed originaalid) ega hindama nende kvaliteeti, sobivust ja piisavust trükiteenuse osutamiseks. Tellija vastutab edastatud teabe eest, mida annab trükiteenuse tellimisel või trükiteenuse osutamise käigus.

Trükiteenuse lähtematerjalid

Trükiteenuse osutamiseks lähtematerjalide esitamisega Teenisepakkujale kinnitab Tellija, et Temal on kõik vajalikud õigused sellise materjali esitamiseks, avalikustamiseks, reprodutseerimiseks ja levitamiseks ning trükiteenuse osutamine nende materjalide alusel on lubatud ega lähe vastuollu ühegi õigusaktiga.

Teenusepakkujal ei ole kohustust nimetatud asjaolusid oma algatusel kontrollida. Kui Tellija eeltoodud kinnitus osutub ebaõigeks, Tellija on kohustatud Teenusepakkujale hüvitama kogu sellega seoses tekkiva kahju, sh kahju, mis Teenusepakkujal tekib tema vastu nõuete esitamisest kolmandate isikute poolt.

Teenuste maksumus (Tellimussumma)

Kõigile tellitud toodete hindadele lisandub Eesti Vabariigis kehtiv käibemaks. Kohale toimetamise kulu on eraldi välja toodud. Teenusepakkuja ei vastuta ühegi muu maksu või lõivu eest, mida Tellija tellitud toodetele võidakse rakendada.

Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta hinnakirja ilma ette teatamata. Hindade muutus rakendub ka kõigile kinnitamata tellimustele. Kehtiv hinnakiri on nähtav meie kodulehel kalendrid.prindi.me

Tellimussumma tasutakse Teenusepakkujale ettemaksuna deebet- või krediitkaardiga, pangalingiga, panga ülekandega või sularahas. Kui Tellija ei ole arvet õigeaegselt tasunud, on Teenusepakkujal õigus keelduda tellimuste täitmisest, peatada trükiteenuse osutamine Tellija pooleliolevates projektides ning nõuda Tellijalt uute tellimuste vastuvõtmiseks ettemaksu.

Kauba tagastamine

Tellimuste personaalse olemuse tõttu pole Teenusepakkujal võimalik oma teenuste eest raha tagasi maksta, välja arvatud seadusest tulenevatel juhtudel.

Käesoleva lepingu punkt 5 ei mõjuta Tellija seadusest tulenevaid õigusi. Tööde kvaliteediga seotud pretensioonid esitab Tellija hiljemalt 5 päeva jooksul arvates Tellimuse vastuvõtmisest.

Lepingutingimustele mittevastavad Tellimused tagastab Tellija Teenusepakkujale Poolte kokkuleppel või Teenusepakkuja nõudmisel 14 päeva jooksul arvates Tellimuste vastuvõtmisest.

Teenusepakkuja ei vastuta Tellimuste lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenesid Tellija poolt saadetud materjali puudustest või ebatäpsetest juhtnööridest.

Turvalisus

Teenusepakkuja kasutab kõiki mõistlikke võimalusi vältimaks igasuguseid turvalisust puudutavaid seaduserikkumisi, sh Tellija poolt edastatud krediit-/deebetkaartide informatsiooni. Samuti kasutab Teenusepakkuja kõiki mõistlikke võimalusi tagamaks, et iga Teenusepakkuja tarnija/alltöövõtja või partner tagab samuti tema käsutuses olevate andmete konfidentsiaalsuse.

Tellija on ainuisikuliselt vastutav oma teenuse kasutamiseks vajalike kasutajanimede ja salasõnade turvalisuse ja kasutamise eest.

Tellija on vastutav kõigi Tema kasutajatunnuse ja parooliga tehtavate tegevuste eest, kaasa arvatud üles laetud failide eest.

Muud sätted

Lepingus käsitlemata küsimustes kohaldatakse trükiteenuse osutamisele Eesti Trükitööstuse Liidu üldisi tarnetingimusi, mis on avaldatud Eesti Trükitööstuse Liidu kodulehel aadressil https://trykiliit.ee/pdf/Tarnetingimused_2016_kinnitatud.pdf

Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Lepingu pooled võivad pöörduda vaidluse lahendamiseks Eesti Trükitööstuse Liidu ekspertkomisjoni poole arvamuse saamiseks. Läbirääkimiste teel kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Kasutaja kinnitab käesolevaga, et on Lepinguga tutvunud, sellest aru saanud ja selle kohaldamisega nõus.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0
0
0
0

Start typing and press Enter to search